1 november 2016

Tack för alla synpunkter!

Planprogrammet för stadsdelen Pedagogen Park var utställt den 22 september till och med den 19 oktober 2016. Under samrådet för stadsdelen Pedagogen Park fick vi in drygt 50 synpunkter varav en var undertecknad av 170 personer.

Här är en summering av de vanligaste synpunkterna:

  • Föreslagen bebyggelse är för hög och för tät.
  • Bygg inget 12-våningshus.
  • Anpassa bebyggelsen bättre mot Solängen. Oro för insyn och försämrade solförhållanden. Bygg färre våningar och utveckla ett grönstråk.
  • Bygg låga hus mot Lindhaga och Prästgårdsgatan.
  • Flytta inte Bifrostgatan.
  • Oro för ökade trafikmängder och parkeringsproblem på Lammevallsgatan samt Stubbåkersgatan.
  • Oro för sättningar på befintliga bostäder vid byggnation.
  • Arbeta mer i dialog med närboende.
  • Visa fler referensbilder där det går att se relationen mellan befintlig och planerad bebyggelse.

Detta är synpunkter som vi tar med oss in i det fortsatta arbetet och processen att utveckla stadsdelen Pedagogen Park. Nästa steg blir att justera och godkänna planprogrammet. Vår ambition är att kommunstyrelsen tar beslut om planuppdrag för ny detaljplan för stadsdelen Pedagogen Park i början av 2017.


Dela gärna