20 september 2016

Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park

Under sommaren har Nyréns Arkitektkontor fått i uppdrag att revidera en strukturplan över området. Strukturplanen har legat som grund till ett Planprogram – som är det första skedet i planprocessen – framtagen av Mölndals stad. I september månad beslutade stadens politiker i Planeringsutskottet att om planprogrammet kan gå ut på samråd och ställas ut till allmänheten. Därefter kommer en sakägarkrets, framtagen av lantmäterimyndigheten på  Mölndals Stad, få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förhoppningen är att planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäktige vid årsskiftet. När planprogrammet har godkänts startas arbetet med att ta fram en detaljplan över området som är det sista steget i planprocessen.

 

cid:image003.jpg@01D20824.ADF3DA10

cid:image004.jpg@01D20824.ADF3DA10


Dela gärna