9 oktober 2017

Planförslag på gång!

Hösten är här och arbetet med att ta fram ett planförslag för Stadsdelen Pedagogen Park pågår för fullt. Vi vill gärna informera om arbetsprocessen hur ett planförslag arbetas fram och efter knådning slutligen vinner laga kraft som detaljplan, och hur och när du kan var med och påverka!

Vad är ett planförslag?

Planförslaget som vi nu arbetar med förklarar syftet och framtida förändringar inom området Stadsdelen Pedagogen Park. I planförslaget möjliggör vi för ny bostadsbebyggelse, nya kommersiella verksamheter och för kommunal service. Det är också viktigt att skapa trygghet och naturliga mötesplatser i området för såväl gamla som unga. Vi sätter alltså en långsiktig idé och plan för den nya Stadsdelen Pedagogen Park, som resulterar i en plankarta och en planbeskrivning. Målsättningen är att planförslaget ska vara klart före årsskiftet, då det skickas vidare till Planeringsutskottet i Mölndals Stad som beslutar om planförslaget är färdigt att gå ut på samråd eller om det behövs några justeringar innan det sker.

Vad är samråd?

När planförslaget godkänts av Planeringsutskottet så skickas det på samråd. Det innebär att de närmast berörda fastighetsägarna (sakägarna) samt övriga kommunala förvaltningar, Länsstyrelsen, Trafikverket med flera får komma in med synpunkter på planförslaget. Vanligtvis har man 3-4 veckor på sig att lämna in synpunkter på planförslaget. Som medborgare har du också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, men med begränsad möjlighet till påverkan. Inför samråd görs en kungörelse om planerna för Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndals Posten och Göteborgs Posten. De berörda fastighetsägarna får också ett postutskick med information. Allt material som planförslaget innehåller kommer också att läggas ut på Mölndals Stads hemsida, www.molndal.se. Materialet kommer finnas i pappersform i Stadshuset och i foajén till Pedagogen Park. Alla synpunkter på planförslaget måste skickas till Planeringsutskottet, via mail eller post, för att vara giltiga och för att besvaras i en så kallad samrådsredogörelse som kan ligga till grund för revideringar i planförslaget.

Vad händer efter samrådstiden?

Efter samrådstiden sammanställs och besvaras alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter kan leda till att planförslaget revideras innan det sänds ut på granskning. När politikerna har godkänt upprättat planförslag sänds detaljplanen ut på granskning och sakägare, myndigheter m.fl. har återigen möjlighet att studera förslaget under 3-4 veckor och komma med synpunkter. Synpunkterna sammanställs och kan leda till mindre revideringar i planförslaget innan detaljplanen slutligen antas av Kommunfullmäktige förutsatt att det tidigare har godkänts av Planeringsutskottet och Kommunstyrelsen. Detaljplanen för stadsdelen Pedagogen Park vinner därefter laga kraft tre veckor efter att Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen förutsatt att inga överklagande inkommit.

 

Se nedan bild för ett schematiskt flöde av de olika stegen i Planprocessen (klicka på bilden för att göra den större).


Dela gärna