23 oktober 2015

Frågor och svar från informationsmötet den 1 oktober

human

Den 1 oktober kom inte mindre än 70 personer och besökte vårt första informationsmöte i Pedagogen Park. Mötet inleddes med en gemensam presentation och sedan var det tid för frågor. Många valde att ställa frågor och här är ett axplock av några frågor:

Varför heter det Stadsdelen Pedagogen Park?
Svar: Stadsdelen Pedagogen Park är ett projektnamn och samlingsnamn för planprogrammet för fastigheterna Växthuset 1 och Växthuset 2. Namnet valdes på grund av att båda fastighetsägarna Mölndals stad och Aspelin Ramm Fastigheter ansåg att Pedagogen Park var det tydligaste och mest kända namnet för platsen. Här låg en gång lärarhögskolan och kallades i folkmun för Pedagogen. Efter planarbetet så kommer området troligtvis att delas upp i kvarter och fastigheter och gator. Dessa fastigheter kommer då att få namn som beslutas av Lantmäteriet och gatunamn som beslutas av namnberedningen i Mölndals stad. I nästa skede, när bostadsrättsföreningar bildas och köper fastigheterna, kommer  dessa att få namn som beslutas av de som uppför bostadrättsföreningen. Tittar man på liknande planprogram som tagits fram de senaste åren i Göteborgsregionen och Mölndal kan man se bland annat ”Fixfabriken” i Majorna, ”Porslinsfabriken” på Hisingen, ”Västra Eriksberg” på norra Älvstranden och ”Kvarnbyterassen” i Mölndal.

Hur ska Bifrostgatan bli en stadsgata?
Svar: Under hösten påbörjar staden en övergripande studie kring Bifrostgatan som en framtida stadsgata, från Göteborgsvägen till Fässbergsmotet. Bifrostgatan är idag en genomfartsgata och genom att förtäta med bebyggelse både för bostäder och verksamheter närmare gatan kan vi skapa ett mer stadsmässigt gaturum. Här ska finnas plats och rum för både bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter.

Vad händer med fotbollsplanen och BK Bifrost?
Svar: Det pågår en dialog med BK Bifrost om framtida lösningar för att hitta en lämplig plats för fotboll i närområdet. Dialogen förs mellan kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndals stad och BK Bifrost.

Varför behöver vi bli fler invånare i Mölndal?
Svar: I Mölndals stad finns en vision – Vision 2022. Ett av målen i vår vision är att vi ska bli fler Mölndalsbor och fortsätta vara en kommun som växer. Idag är vi drygt 63 000 invånare och målet är att 2022 vara minst 70 000 Mölndalsbor. Stadens vision sammanfattas så här ”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.” Mölndal växer på många håll. De närmaste åren kommer cirka 500 nya bostäder byggas per år. Ett projekt och en helt ny stadsdel kommer att bli stadsdelen Pedagogen Park med cirka 1 100 bostäder. Här bygger vi för framtiden och ska se till att skapa en hållbar stad där vi kan fortsätta att växa och må bra. Mölndal är också en viktig del av Göteborgsregionen som ska fortsätta att växa både genom ökad befolkning och genom regionförstoring.

Mätningarna och utredningarna för det här projektet – kommer de att bli offentliga?
Svar: Under samrådet kommer vi att publicera våra mätningar och utredning på stadens webbplats – molndal.se – under aktuella detaljplaner. Om allt går som planerat kommer vi att ha ett samråd under hösten 2016. Under samrådet skickas detaljplaneförslaget till myndigheter, sakägare och andra berörda så att de har möjlighet att yttra sig om förslaget och lämna synpunkter. I det här läget kan åsikter och yttranden endast framföras till kommunen via planeringsutskottet@molndal.se för att registreras på rätt sätt. Samtliga synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse som ligger till grund för revideringar i planförslaget. Här kan läsa mer om detaljplaneprocessen för Stadsdelen Pedagogen Park.

 


Dela gärna